Over Activaat

Activaat positioneert u voor de toekomst.

Herkent u dit?

De gemeenteA�waar u werkt, is zich bewust van de belangrijke rol van sportverenigingen, wijkcentra, muziekscholen en andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten.A� Zij zorgen voor sociale samenhang. De gemeentelijke kerntakendiscussie, transities van rijk naar gemeenten en bezuinigingstaakstellingen, dwingen u keuzes te maken en na te denken over uw maatschappelijke doelen.

Of herkent u dit?

De maatschappelijke organisatie waar u werkt, doet zijn uiterste best om een inhoudelijk en financieel rendabele organisatie te worden of blijven, met voldoende organisatorische en financiA�le slagkracht. Maar de overheid draait steeds vaker de geldkraan dicht. Passend onderwijs vraagt aanpassingen in de organisatie van uw onderwijs. De consument wordt steeds bewuster en dwingt u na te denken over een duidelijke profilering. De terugloop van vrijwilligersinzet, de consumerende houding van bezoekers of leden bedreigen de financiA�le situatie en het voortbestaan van uw organisatie.

Regie in eigen hand

Activaat ontwikkelt in samenspraak met u een strategie om te komen tot een optimale programmering, organisatie, beheer en exploitatie binnen uw maatschappelijke organisatie. Daarmee neemt u de regie in eigen hand om te komen tot de ontwikkeling van succesvol inhoudelijk en financieel beleid.

Activaat bekijkt vraagstukken integraal en hanteert daarbij een filosofie die haar basis vindt in de sport. Lees hier meer over de Activaat werkwijze.