Ervaring

Activaat

April 2015 – heden
Projectleider Vitalisering buitensportverenigingen Harderwijk
De opdracht bestaat uit twee onderdelen:

 1. In samenspraak met de zes buitensportverenigingen komen tot een herijking van de buitensporttarieven , waarbij een structurele bezuinigingsopdracht van 15.000 euro wordt verwerkt;
 2. De zes buitensportverenigingen begeleiden bij het ontwikkelen van een visieplan per vereniging.

Maart 2015 a�� heden
Interim directeur CBS Het Stroomdal in Zwolle
In verband met ziekte van de huidige directeur, neem ik het directieschap waar tot eind schooljaar 2014-2015.

Specifieke opdracht in deze rol zijn:
1. Realiseren schoolplan 2015-2019
2. Vaststellen formatie 2015-2016 binnen de financiA�le kaders
3. Monitoring van de opbrengsten en verbeterplan maken
4. Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering
5. Versterken van de teamontwikkeling

Maart 2015 a�� heden
Procesbegeleider VSV Katwijk
In opdracht van de gemeente Katwijk werken we het komend half jaar aan een plan om
alle buitensportverenigingen te transformeren tot maatschappelijke ondernemingen in
sport, onderwijs, zorg en welzijn. De verenigingen worden daarmee organisatorisch en
financieel toekomstbestendig in een veranderende samenleving.

Augustus 2014 a�� heden
Directie adviseur Communicatie, Marketing en Strategie St. Quo Vadis voor PO
In opdracht van het College van Bestuur ontwikkel ik communicatie en marketingbeleid
voor alle scholen en adviseer individuele schooldirecties.

Maart 2014 – heden
Projectleider Vitale Sportvereniging ROHDA Raalte
In opdracht van ROHDA Raalte en in samenwerking met Stichting Vitale Sportvereniging, werken we aan het maatschappelijk ondernemend maken van de vereniging in samenwerking met de gemeente en organisaties in welzijn, zorg, onderwijs

September 2014 a�� december 2014
Interim-directeur Daltonschool De Horst Apeldoorn
In opdracht van het College van Bestuur heb ik voor 2 dagen per week de functie van Interim-Directeur vervuld.

Maart 2014 a�� december 2014
Verbindingsmanager Gemeente Millingen aan de Rijn
Verbindingsmanager tussen diverse maatschappelijke organisaties met als doel te komenA�tot een gezamenlijke overlegstructuur en programmering voor deze organisaties.

Augustus 2013 a�� juli 2014
Interim-directeur IBS De Steenuil Deventer
– Nieuwe missie en visie ontwikkeld met heldere positionering.A�a�?IBS De Steenuil, Een wereldschoola��.met bewegingsruimtea��.!a��
– Communicatie en Marketingplan ontwikkeld
– Organisatiestructuur hervormd tot een structuur met horizontale verantwoording.
– Introductie van Snappet, tablet onderwijs voor taal, rekenen
– Invoering Schoolwide Positive Behaviour Support
– De Steenuil als eerste gecertificeerd tot a�?Gezonde schoola�� in Deventer
– Initiatiefase t/m ontwerpfase gerealiseerd om in het schooljaar 2014-2015 de omslag naar het concept a�?Slimfita�� onderwijs te maken

Oktober 2012 – heden
Stichting vitale Sportvereniging
Advisering omtrent de doorontwikkeling van het concept a�?De vitale Sportvereniginga��

Augustus 2012 a�� mei 2013 A� A� A� A�
Adviseur gemeente Rotterdam
Advisering van het gemeentelijk vastgoed bedrijf bij het opzetten van een exploitatie enA�beheer constructie voor een nieuw te bouwen Multifunctioneel Sportcentrum in de wijkA�Charlois

September 2012 a�� December 2012
ROCA�Landstede
Herpositionering Landstede ICT-opleidingen

ICSadviseurs
Het positioneren van ICSadviseurs in de markt a�?Sport en onderwijsa�� van het maatschappelijk vastgoed. Daarbij inspiratie en leiding gevend aan de implementatie van het thema sport en bewegen binnen de adviesdiensten van ICS.

In dat kader heb ik voor veel verschillende gemeenten en onderwijsinstellingen opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het ontwikkelen van integrale visies op sport en bewegen en het schrijven van programma’s van eisen.
 • Het ontwikkelen van onderwijskundige concepten
 • Visie ontwikkeling voor de organisatorische en ruimtelijke herstructurering van sportparken
 • Visie ontwikkeling en exploitatie en beheer voor de (her-)ontwikkeling van Multifunctionele centra
 • Ontwikkeling van accommodatie beleid.

Landstede/Olympisch Netwerk
In mijn periode voor Landstede heb ik gewerkt aan een breed scala aan projecten:

 • Het vormgeven van het sportprofiel van Landstede vanuit Team Sport binnen de dienst Communicatie, Marketing en Strategie.
 • Alliantiemanager voor het Olympisch Netwerk IJssel-Vecht/Noord-Veluwe. Vanuit die rol met name verbindend tussen onderwijs, gemeenten, sportbonden en NOC*NSF om de doelstellingen van NOC*NSF te realiseren.
 • Ontwikkelen van het Leerwerkbedrijf van de opleiding Sport en Bewegen
 • Ontwikkeling van diverse talentcentra.